چین “پشیمان” شد که پایتخت را تصرف کرده و هیچ کشته ای را هنگام حمله شورشیان به مجلس قانونگذاری هنگ کنگ به یاد نمی آورد.


چین روز پنجشنبه طوفان در پایتخت ایالات متحده توسط حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ را با اعتراضات سال گذشته حامی دموکراسی در هنگ کنگ مقایسه کرد ، اما خاطرنشان کرد که هنگام تصرف پارلمان هنگ کنگ در تظاهرکنندگان هیچ کس کشته نشده است.