Guedes مطمئن است که برزیل می تواند به افراد آسیب پذیر کمک کند و سقف هزینه را تضمین کند


وزیر اقتصاد پائولو گوئدس روز جمعه گفت ، دولت برزیل ابزار مالی برای حمایت از برخی از آسیب پذیرترین افراد این کشور در سال آینده را بدون تهدید محدودیت هزینه ، مهمترین لنگر مالی خود ، در اختیار دارد.